توضیحات محصول

بوش موتور برقوخورده تراکتور مسی فرگوسن MF-285

کد محصول

کد فنی : 31358352